Arquitectes

Quant cobra un arquitecte a Catalunya en 2021?

Quan iniciem un encàrrec o una reforma, una de les primeres preguntes que solem fer-nos és: Quant costa un bon arquitecte?

I és cert que la relació qualitat-preu és molt important i que l’ideal i el que tothom cerca és trobar un bon arquitecte, i per descomptat al millor preu possible. Amb aquest article de Avanti volem ajudar-te oferint-te informació sobre el cost de contractar un professional que s’adapti perfectament a les teves necessitats.

Quan un inverteix a la seva casa, és natural que vulgui obtenir el millor preu. És cert que aquest tipus de projectes sol implicar el pagament de grans sumes de diners. No obstant això, és important entendre que trobar el professional adequat per a les seves necessitats és tan important, si no més, que estalviar diners.

D’altra banda, els arquitectes són professionals que han tasques molt específiques i delicades de realitzar.

Potser està planejant afegir una nova habitació a la seva casa, o vulgui canviar o eliminar envans, o fins i tot construir una teulada. Tal vegada té la idea de començar un projecte des de zero. En tots aquests casos, aquest article li interessarà, perquè el que necessita és realment un arquitecte.

Per això, i encara que l’objectiu principal d’aquestes línies és oferir-te informació sobre possibles pressupostos, primer et donarem algunes dades sobre les qualitats que ha de tenir un bon arquitecte.

Preus d’arquitectes

Tipus de serveiPreu (150 m²)
Projecte de construcció d’habitatge7.500 €
Projecte de reforma d’habitatge6.000 €
Realitzar plans de casa2.500 €
Gestió de llicències i legalitzacions1.500 €
Tramitar cèdula d’habitabilitat400 €

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball

Obres i projectes arquitectònics més comuns

Projectes de renovació

Encara que no totes les obres de reforma requereixen un projecte per a la seva execució, han de realitzar-se si són d’una certa importància, perquè és una garantia que es respectarà la normativa i no es comprometrà la seguretat de l’edifici i de les persones. El projecte només és obligatori si les obres impliquen un canvi d’elements estructurals o si hi haurà un canvi d’ús de l’immoble, encara que aquests supòsits poden haver canviat d’un municipi a un altre.

El cost dependrà de la magnitud de les obres. Un arquitecte pot cobrar des de 1.000 euros només per elaborar els plans de la reforma i una memòria descriptiva.

Projectes de nova construcció

En aquesta mena de projecte es defineixen les característiques de l’objecte i el seu entorn, així com tots els passos que cal donar per a posar-lo en marxa. És una tasca complexa que implica diverses etapes i inclou informes, documentació gràfica, especificacions tècniques, mesuraments, etc.

El preu pot variar molt en funció de l’abast del treball i del percentatge del PEM que l’arquitecte fixi com a honoraris. Per a una casa amb un PEM d’uns 200.000 euros i una aplicació del 7%, un projecte complet costaria uns 14.000 euros.

Inspecció tècnica d’edificis

Tots els edificis de més de 45 anys han de passar la ETI cada 10 anys. Es tracta d’un examen exhaustiu de tots els elements que poden afectar la seguretat del propi edifici i de les persones que l’habiten. Cal designar a un arquitecte o arquitecte tècnic perquè realitzi les obres. Si es detecten defectes greus, cal designar a un arquitecte perquè els corregeixi.

El cost de la ETI depèn de la grandària de la propietat. De mitjana, per a un edifici petit de 4 o 6 habitatges, el cost pot ser d’uns 450 euros.

Coordinació del treball

En la fase d’execució de l’obra, l’arquitecte s’encarrega de supervisar els treballs per a dur a terme el projecte, és a dir, la direcció facultativa. En aquest cas, la seva funció és dirigir les obres en els seus aspectes tècnics, estètics i urbanístics segons el projecte aprovat per l’Ajuntament. També poden assumir el paper de coordinador de seguretat i realitzar mesuraments i enquestes.

El cost dependrà de la grandària del projecte i de la PGA. Per a un edifici petit amb un pressupost d’1.000.000, només la coordinació pot rondar els 3.000-4.000 euros.

Llicència i legalització

Tot projecte de construcció ha de passar per una sèrie de procediments abans de ser completat. Des de l’aprovació del projecte fins a la sol·licitud de la corresponent llicència d’obres a l’Ajuntament, la llicència d’obertura o de primera ocupació, etc., tots aquests tràmits han de realitzar-se.

Normalment aquests tràmits estan inclosos en el PEM i el seu cost pot variar en funció del PEM i dels honoraris de l’arquitecte, però pot rondar el 0,5% del pressupost d’execució dels materials.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document imprescindible per a poder ocupar un habitatge i utilitzar els serveis bàsics (aigua, gas i electricitat). Garanteix que compleix els requisits mínims per a ser habitable (dimensions mínimes, ventilació, instal·lacions, etc.). Per a obtenir-ho, es necessita, entre altres coses, un certificat expedit per un tècnic competent, que també pot ser un arquitecte.

El cost depèn de les característiques de l’immoble, però en el cas d’una casa pot costar des de 120 euros.

Informació útil

cuanto cobra un arquitecto

Els arquitectes solen fixar els seus preus en funció del pressupost d’execució de materials (PEM). La forqueta és molt àmplia i pot variar entre el 4% i el 12%, segons la mena d’obra i la seva complexitat.
En el cas de construir un habitatge unifamiliar amb un PEM de 150.000 euros i aplicar el 8% del PEM, la taxa seria de 12.000 euros. En el cas d’un simple projecte de reforma amb un pressupost de 60.000 i aplicant el 5% de l’eurodiputat, la taxa seria de 3.000 euros.

Quant costa contractar un arquitecte?

A Catalunya, els honoraris dels arquitectes estan liberalitzats des de l’entrada en vigor de la Llei 25/2009, el 22 de desembre, la qual cosa implica que els col·legis professionals no poden fixar honoraris orientatius. Des de llavors, cada professional pot fixar els seus propis honoraris, que són un percentatge del PEM (Projecte d’Execució Material).

Tot el relacionat amb el PEM està recollit en el Reglament General de Contractes Públics (art. 67 i 68) i ha d’incloure tant els costos directes (mà d’obra, materials, costos de personal, etc.) com els indirectes (oficines in situ, sales, imprevistos, etc.).

Així que hi ha molts factors que poden fer variar el PEM i fer que l’import sigui major o menor. El tipus de casa i la seva grandària, la qualitat dels materials i la complexitat del projecte (hi haurà més treball de disseny i materialització) augmentaran el pressupost.

En general, els honoraris dels arquitectes oscil·len entre el 4% i el 12% del PEM. Serà major per als professionals respectats. També cal tenir en compte que, en general, com més gran sigui el projecte, més adequats seran aquests honoraris.

Tenint en compte tots aquests factors, els següents pressupostos podrien complir-se a grans trets:

  • En el cas de la construcció d’un habitatge unifamiliar de 200 m² amb un PEM de 200.000 euros, els honoraris d’un arquitecte ascendirien a uns 20.000 euros si s’aplica una taxa del 10% al projecte d’execució dels materials.
  • En el cas d’un projecte de renovació d’un local comercial de 100 m² amb un PEM d’uns 70.000 euros i aplicant el 8% del PEM com a taxa, això ascendiria a 5.600 euros.
  • Per l’elaboració dels plans d’una reforma en una casa d’uns 150 m², un professional pot cobrar des de 1.200 euros.
  • Si es tracta d’un gran edifici residencial amb 40 apartaments, garatges, magatzems i zones comunes, els honoraris de l’arquitecte per tot el projecte, des del disseny fins a la finalització i lliurament, poden superar els 350.000 euros.
  • Pel control tècnic de la construcció d’un edifici de 10 apartaments, un arquitecte pot cobrar uns 1.000 euros.

Dubtes a resoldre abans de contractar un arquitecte

Quina és la diferència entre un arquitecte i un arquitecte tècnic?

Encara que poden confondre’s, són dues figures diferents. L’arquitecte és el professional que s’encarrega de planificar, dibuixar i dirigir les obres tant de l’edifici com del seu entorn. Pot calcular les construccions i instal·lacions i supervisar que tot vagi segons el que es preveu.

Quant a l’arquitecte tècnic o topògraf, és qui dirigeix l’execució física de l’obra. S’encarrega d’organitzar el treball, els materials i el personal i controla el pressupost. També és responsable de coordinar la salut i la seguretat.

Quin és el percentatge dels honoraris de l’arquitecte sobre el pressupost total d’un edifici nou?

Això depèn en gran manera del professional i de l’abast del treball. En general, la taxa oscil·la entre el 4% i el 12% del PEM. No obstant això, alguns arquitectes cobren un percentatge menor pels projectes més grans que pels més petits. D’altra banda, hi ha arquitectes que cobren percentatges de fins al 20%.

Tots els arquitectes han d’estar col·legiats?

Per a elaborar i signar els dissenys dels edificis nous i de les intervencions en edificis existents en els quals es vegi afectada l’estructura de l’edifici o hagi canviat el seu ús, és obligatori estar col·legiat. En aquests casos, els projectes també han de ser aprovats per un organisme professional, que també és necessari per a la certificació final de l’obra.

El paper de l’arquitecte en una obra

Preparació del disseny preliminar

Els plans arquitectònics són els plans inicials que constitueixen la base del projecte final. Contenen les característiques generals de l’obra i la seva adaptació a la normativa urbanística. Sol incloure una memòria justificativa de les solucions triades, plans, alçats i seccions, i un avanç del pressupost. Representa aproximadament el 20% del cost de desenvolupament de tot el projecte.

Projecte bàsic

Es tracta d’un informe detallat amb els plans finals de construcció, en el qual es detallen les característiques de l’obra tant en la memòria descriptiva com en els plans. També inclou un pressupost amb una estimació global.

Aquest és el document essencial per a sol·licitar un permís de construcció a l’ajuntament corresponent. El temps del permís pot variar molt d’un lloc a un altre, però és d’uns tres mesos. El projecte bàsic representa al voltant del 15% del projecte total.

Projecte d’aplicació

Aquest tercer document desenvolupa el disseny bàsic amb tots els detalls de materials, sistemes constructius, instal·lacions generals o estructura de l’edifici. Una vegada aprovat, ha de presentar-se a l’Ajuntament. Les obres no poden començar fins que siguin aprovades per l’Ajuntament. Representa aproximadament el 30% dels honoraris de l’arquitecte per al desenvolupament de tot el projecte.

En el projecte executiu, és possible introduir reformes relacionades amb el disseny bàsic, però si aquestes afecten la normativa urbanística per la qual es va concedir la llicència d’obres, es requereix una nova aprovació amb la informació correcta.

Gestió de la construcció

En aquesta fase, l’equip tècnic i facultatiu de l’obra es coordina i té en compte tot el que s’estableix en el projecte executiu per a posar en marxa l’inclòs en ell. En aquesta fase es poden concretar canvis i ajustos per al correcte desenvolupament del projecte executiu.

Aquesta és una fase especialment complicada perquè no sols cal atenir-se al que s’estableix en el disseny, sinó també als terminis i els costos. Un aparellador pot ser responsable d’una part de l’obra que suposa aproximadament el 25% del total del projecte.

Coordinació de seguretat i salut

Es tracta d’un aspecte essencial de la gestió de riscos operatius en qualsevol obra. La figura del coordinador està regulada pel Reial decret 1627/97 i és obligatòria quan en l’elaboració del projecte intervé més d’un projectista o quan en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa o una empresa i treballadors autònoms. El coordinador de seguretat i salut pot ser l’aparellador.

Gestió al final de l’obra

El resultat del treball també ha de ser comunicat als organismes públics corresponents. En aquesta fase, l’arquitecte s’ocupa dels tràmits necessaris per a l’ocupació dels pisos i el funcionament del local comercial:

  • La sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat: és el document que certifica que el pis reuneix les condicions necessàries per a la seva ocupació.
  • La llicència d’obertura: necessària per a l’obertura de locals comercials que no vagin a realitzar activitats perilloses per al soroll, els contaminants o la salut en general. Per a obrir una perruqueria, n’hi ha prou amb un permís d’obertura.
  • Permís d’activitat: És necessari sempre que es facin treballs que suposin un risc per als propis treballadors o per als altres. Per exemple, en obrir un taller de reparació d’automòbils.