Llicències obra

Quant costa una llicència d’obra? Guia de preus 2021

La llicència d’obres és el nom modern del que tradicionalment es coneixia als pobles com a «Permís d’Obra». És l’autorització concedida per un municipi perquè un constructor pugui exercir el seu dret a construir, després d’assegurar-se que les característiques del futur edifici s’ajusten a la normativa urbanística aplicable.

El procediment consisteix a presentar el projecte aprovat a l’Ajuntament perquè els Serveis Tècnics Municipals informin sobre la seva adequació a la normativa urbanística.

Els Serveis Tècnics Municipals no s’immisciran en qüestions de disseny, sinó que verificaran el compliment dels valors urbanístics establerts per a la ubicació de la futura edificació, com ara l’ús del sòl, el tipus d’edificació, la superfície de la parcel·la edificable, l’altura de la cornisa, el nombre de plantes, l’edificabilitat, l’ús del sòl i les reculades a fites o façanes.

A més, l’oficina de l’enginyer de la ciutat verifica que el projecte compleix les disposicions de les ordenances aprovades pel municipi. Alguns municipis han establert procediments que subcontracten el procés de permisos de construcció a través d’empreses privades col·laboradores.

Preus de llicències d’obra

Tipus de llicènciaPreuCaracterístiques
Tramitar llicència d’obra nova6.200 €Habitatge de 150 m²
Tramitar llicència d’obra en reforma parcial1.700 €Habitatge de 150 m²
Tramitar llicència d’obra en reforma integral3.200 €Habitatge de 150 m²
Tramitar llicència d’obra de piscina1.300 €Piscina de 3 m x 5 m
Tramitar llicència d’obra per a enderrocament2.300 €Habitatge de 150 m²

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Quins són els tipus de permisos de construcció?

La llicència d’obra major és l’aprovació que ha de sol·licitar-se quan les obres que es realitzaran afecten l’estructura de l’edifici, ja sigui una addició, una renovació, una remodelació o una restauració. Es tracta d’obres de gran envergadura que requereixen la presentació d’un projecte signat per un arquitecte o enginyer i que suposen un major desemborsament econòmic.

La llicència d’obra menor és la que se sol·licita quan les obres i reformes no afecten l’estructura de l’immoble, quan són senzilles i quan es tracta de petites obres de decoració o reparacions senzilles que no requereixen un projecte d’enginyeria signat. Solen tenir un baix cost econòmic i menys dificultats tècniques que les grans obres.

Información útil

cuanto vale una licencia de obra
El precio de un permiso de construcción varía en función del tipo de reforma, su tamaño y el municipio. En general, los permisos de construcción, incluyendo el impuesto municipal y el ICIO, representan entre el 2% y el 6% del presupuesto de ejecución material (PEM).
Así, para una reforma de 20.000 euros, los permisos de construcción pueden costar entre 400 y 1.200 euros.

Quin és el cost de la llicència d’obres?

Impostos municipals

La taxa municipal és un impost que grava l’activitat de control que realitza l’Administració, d’acord amb l’article 20.3.h) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. És una taxa que ha de pagar-se amb independència que es concedeixi o denegui la llicència d’obres sol·licitada, i es destina a pagar les despeses municipals de l’Ajuntament per la tramitació de l’expedient.

Per regla general, cada municipi disposa d’una taula en l’ordenança fiscal corresponent en la qual s’indica el tipus impositiu aplicable a les llicències d’obres, que ha de multiplicar-se pel pressupost de la reforma, és a dir, el pressupost d’execució material (PEM), per a obtenir l’import de l’impost. El tipus impositiu sol oscil·lar entre el 4 i el 6 per cent.

En el cas de les llicències d’obra major, la quantia de l’impost sol calcular-se sobre la base del PEM inclòs en el projecte tècnic, sense que això afecti la liquidació final de l’impost després de la finalització de les obres amb la revisió del pressupost d’execució material.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) és un impost indirecte de caràcter municipal que grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra que requereixi l’oportuna llicència d’obres o urbanística. Igual que l’impost municipal, el ICIO es paga en la majoria dels casos, s’obtingui o no un permís; també s’aplica en els casos en què es requereix una declaració de competència o una decisió preliminar, sempre que la concessió del permís o l’activitat d’inspecció correspongui al municipi en qüestió. El ICIO està previst en l’article 100.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

És un impost que ha de pagar-se després de la notificació de la llicència d’obres, en el termini especificat en la notificació. L’import es calcula multiplicant el PEM (després de la inspecció dels enginyers de l’ajuntament) pel tipus impositiu fixat per l’ajuntament. Es calcula sobre el valor total de les obres, de manera que es paga una quantitat a compte en el moment de la sol·licitud de la llicència, que es dedueix del cost final del ICIO una vegada finalitzades les obres o la reforma. En aquest cas, el percentatge estarà normalment entre el 2% i el 4%.

Altres despeses

En el cas de les autoritzacions d’obres majors, l’Administració exigeix el pagament d’una fiança o aval que garanteixi el rescabalament dels danys o defectes que puguin causar-se en la via pública i la conformitat de les obres realitzades tant amb el projecte tècnic presentat com amb la normativa urbanística vigent. Es calcularà de la mateixa manera que l’impost i el ICIO. La fiança es retornarà després de la correcta execució de les obres i a petició de l’interessat.

També es tindrà en compte la taxa per l’ús privatiu de la zona pública local si es requereix l’ús de la via pública amb contenidors d’enderrocs, bastides, etc. per a la realització de les obres. El cost d’aquesta taxa depèn de la carretera, la superfície ocupada i el temps d’ocupació.

Preguntes freqüents sobre les llicències d’obres

Quan haig de sol·licitar un permís de construcció?

La llicència d’obres és un permís de construcció vinculant expedit per l’Ajuntament de forma reglada que autoritza la realització d’obres i reformes de qualsevol tipus. La finalitat d’aquests permisos és garantir que les obres sol·licitades s’ajustin a la normativa urbanística: Els ajuntaments realitzen un control preventiu regulat de la legalitat de les obres abans de la seva realització.

En qualsevol cas, és important recordar la importància de la sol·licitud de la llicència d’obres per a evitar sancions, així com l’obligació d’aportar la documentació necessària per a la posterior concessió de la llicència.

Com es diferencia entre obres grans i petites?

Les llicències de treball es divideixen a grans trets en dos tipus: Llicències d’obres majors i menors. La diferència entre obres majors i menors és a vegades una qüestió complexa.

En aquest sentit, el Tribunal Suprem distingeix entre obres majors i menors «segons l’extensió de l’obra, la seva importància o perill per a l’eficàcia de l’urbanisme i, finalment, la complexitat o senzillesa del projecte.»

Una de les moltes definicions legals que recull la normativa autonòmica és:

«Només es consideren obres menors les de tècnica senzilla i escassa unitat constructiva i econòmica que no alterin el volum, l’ús objectiu, les instal·lacions i serveis d’ús comú o el nombre d’habitatges i habitacions, ni afectin el disseny exterior, a la fonamentació de l’estructura o a les condicions d’habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions de qualsevol classe.» A més, la definició inclou casos que sovint poden resultar confusos, però que no es consideren obres menors: «En cap cas s’inclouran com a tals les subdivisions urbanes, els tancaments de qualsevol maçoneria, les invasions d’edificis declarats i catalogats d’interès cultural, els moviments de terra de gran envergadura i les tales massives d’arbres».

Quins documents són necessaris per a sol·licitar una llicència d’obres?

Per a saber quina documentació es requereix per a sol·licitar els permisos necessaris, és aconsellable posar-se en contacte amb l’autoritat local corresponent, ja que no existeixen criteris estàndard. Cada autoritat local és responsable d’aquest assumpte i, per tant, pot definir els seus propis requisits i, en conseqüència, els documents necessaris per a sol·licitar la llicència d’obres poden variar.

Aquests criteris han d’estar definits en la normativa urbanística municipal, que sol ser el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) o les Normes Subsidiàries de Planejament.

A manera de guia, es poden indicar els següents documents principals que solen ser necessaris:

En el cas de les obres majors:

  • Execució tècnica, projecte de reforma o rehabilitació, així com direcció d’obra. Ha de ser signat per l’arquitecte.
  • Estudi de salut i seguretat.

En el cas de les obres menors:

  • Formulari de sol·licitud en un model aprovat per l’Ajuntament.
  • Pressupost real i detallat de les obres signat pel contractista.
  • Si escau, certificat i pla de muntatge de la bastida.
  • Pla del lloc i/o fotografies exteriors i interiors.
  • Assegurança de responsabilitat civil del constructor.
  • Justificant de pagament de taxes i impostos, si escau.