Tramitar declaració responsable

Com fer una sol·licitud o declaració responsable. Guia de preus 2021

Una autorització és un acte reglat pel qual l’ajuntament, després de comprovar el compliment de les condicions establertes en la legislació aplicable, autoritza els actes d’ús del sòl, construcció i edificació per a la implantació i desenvolupament d’activitats, sense perjudici d’altres autoritzacions que puguin ser aplicable conforme a la legislació sectorial aplicable, com són les autoritzacions sanitàries, les turístiques, les de centres educatius, els registres industrials o la legalització d’instal·lacions.

Informació útil

tramitar declaración responsable precios y costes
El cost de la preparació d’una declaració de responsabilitat depèn de les característiques de l’activitat empresarial i del local, així com dels honoraris professionals. En general, pot costar entre 150 i 350 euros.

Què cal fer i quant costa tramitar una declaració responsable?

Divulgació i descobriment responsables

 • La declaració responsable es regula en l’article 69 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La definició legal és la següent:

«El document subscrit per un interessat en el qual declara, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts per la legislació aplicable per al reconeixement d’un dret o capacitat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que l’acredita, que la posa a la disposició de l’administració quan aquesta el sol·liciti i que es compromet a mantenir el compliment d’aquestes obligacions durant el període associat al reconeixement o exercici.»

 • La notificació prèvia, que es regeix pel mateix precepte que la declaració responsable, «és el document pel qual els interessats comuniquen a l’administració pública competent les seves dades d’identificació o altres rellevants per a l’inici d’una activitat o l’exercici d’un dret.»

Anteriorment, el procediment s’iniciava amb una sol·licitud administrativa d’autorització, permís o llicència per a iniciar una activitat, que només podia iniciar-se una vegada que l’administració concedia l’autorització. Amb la finalitat de reduir els procediments administratius, la presentació d’aquesta sol·licitud administrativa ha estat substituïda per la declaració i la notificació prèvia competents.

D’aquesta manera, s’han eliminat els tràmits administratius que abans provocaven retards innecessaris en l’inici de les activitats fins que les respectives administracions públiques concedien la llicència o autorització d’inici de l’activitat.

Es tracta, per tant, de documents que faciliten el reconeixement de l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat per part dels interessats des del moment en què es presenten davant l’administració competent, subjectes, no obstant això, a un adequat i lògic control i a la posterior comprovació per part de l’administració de la conformitat i exactitud de les dades contingudes en el document presentat.

Preu de l’elaboració de la declaració responsable

En general, el preu de l’elaboració de la declaració responsable d’inici d’activitat oscil·la entre 150 i 350 euros, encara que depèn dels honoraris del tècnic i de les característiques i ubicació del local comercial. El preu de l’elaboració de la declaració descriptiva d’un local comercial a presentar amb la declaració de responsabilitat pot rondar els 200-500 euros.

Riscos de la declaració de responsabilitat

És evident que sol·licitar una llicència a través d’una declaració responsable va suposar un gran avanç quant a l’agilitat administrativa necessària per a posar en marxa un negoci. No obstant això, és important saber que la declaració responsable, com el seu nom indica, implica una responsabilitat objectiva per part del declarant quant a la veracitat del contingut i de la informació aportada, i que de no ser així, es pot iniciar un procediment administratiu sancionador contra el declarant amb les conseqüències que es deriven.

Preguntes freqüents sobre la Declaració Responsable

Per a quines activitats es requereix la presentació de la Declaració Responsable i la notificació prèvia?

Les activitats subjectes a la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia són les previstes en l’annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, que es desenvolupin en establiments permanents en qualsevol part del territori nacional i la superfície útil del qual d’exposició i venda al públic no superi els 300 metres quadrats.

A títol informatiu, aquestes són les persones incloses en els següents grups:

 • Calçat, roba i altres envasos tèxtils.
 • Venda al detall d’aliments, begudes i tabac en establiments permanents.
 • Venda al detall de productes industrials no alimentaris en establiments permanents.
 • Treballs de reparació.
 • Activitats relacionades amb el transport.
 • Assistents financers i d’assegurances. Activitats immobiliàries.
 • Lloguer d’immobles.
 • Serveis personals.

Quines activitats estan excloses de la declaració d’activitats econòmiques?

En tractar-se d’una competència municipal, a Avanti assenyalem, a tall d’exemple, les activitats que es consideren excloses per la seva implantació o funcionament a Madrid, segons es detalla en la seu electrònica de l’Ajuntament:

 • Actes que impliquin l’ús o ocupació privada de sòl públic, a excepció de les activitats comercials i de serveis que ocupin locals individuals en mercats municipals concesionats.
 • Actes que afectin els béns declarats com a béns culturals amb declaració individual, als béns inclosos individualment en l’Inventari Municipal de Béns Culturals, i als béns catalogats en el màxim nivell de protecció en el pla urbanístic vigent, tret que en el mateix s’hagi desenvolupat ja alguna de les activitats enumerades en l’apartat 2 de l’article 14 de l’Ordenança d’Obertura d’Activitats Econòmiques (OAAEE), sempre que no s’afectin elements protegits.
 • Les obres que requereixin l’elaboració d’un projecte de construcció d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, excepte en els casos indicats en els apartats a) i c) de l’apartat 2 de l’article 14 del OAAEE.
 • Actes subjectes a autorització prèvia (article 25 del OAAE).
 • Terrasses de vetlladors en espais públics i en espais privats d’ús públic.
 • Ocupació de la via pública amb tanques, contenidors i bastides necessàries per a realitzar les actuacions exigides per la declaració responsable.

Permeten el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, però quan fa efecte la declaració de responsabilitat?

El reconeixement és automàtic des del dia de la presentació i té una durada indefinida, «sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a les administracions públiques», excepte en els casos en què el nombre d’autoritzacions administratives disponibles sigui limitat o la limitació de la durada del dret estigui justificada per raons d’interès general.

A més, excepcionalment, si la legislació aplicable ho preveu expressament, la comunicació prèvia o declaració responsable «podrà presentar-se en un termini determinat després de l’inici de l’activitat».

Què pot ocórrer si les dades presentades estan incomplets o no són reals?

Tal com es recull en el mateix article citat de la Llei 39/2015, l’aportació de dades inexactes o falses en la declaració responsable presentada o la no presentació de la mateixa davant l’administració competent, suposaria la impossibilitat de continuar amb l’activitat en qüestió des del moment en què es tingui coneixement d’aquests fets. A més, segons la gravetat del cas, pot haver-hi conseqüències penals, civils o administratives.

L’administració pública que estableixi aquestes circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restablir la situació jurídica en el moment anterior a l’inici de l’activitat empresarial, així com la impossibilitat de tramitar la declaració responsable durant un període establert per la llei.

Etapes del procediment de declaració responsable

En general, la declaració responsable pot presentar-se bé per via electrònica en els centres electrònics de les respectives administracions municipals o bé personalment en les oficines de registre general de les ciutats.

En qualsevol dels dos casos, s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud estàndard íntegrament i adjuntar els documents requerits. Com a norma, s’haurà d’aportar la següent informació:

a) dades personals del sol·licitant i, en el seu cas, del representant, així com les dades registrals;

b) dades i identificació del terreny o activitat amb referència cadastral i característiques; i, finalment,

c) declaració del sol·licitant que està disposat a iniciar i desenvolupar una activitat econòmica d’acord amb la normativa establerta i a aportar la documentació requerida

A continuació s’ofereix una llista informativa dels possibles documents que han d’acompanyar al formulari de declaració de responsabilitat:

 • Fotocòpia de l’ICF o del DNI, segons sigui el titular una persona jurídica o una persona física.
 • Declaració, (si no està donat d’alta en l’IAE i no exerceix l’activitat), que contingui l’epígraf o epígrafs en els quals està inclòs, o còpia de la seva alta en l’IAE, si ja exerceix l’activitat, o la seva alta en el cens.
 • Certificat final d’obra i instal·lació (en el seu cas) expedit per un enginyer competent (visat pel col·legi professional corresponent en cas de nova construcció o canvi d’ús característic de l’edifici.
 • S’actualitzen els plans i s’anota si s’han fet canvis.
 • Butlletí de l’instal·lador i certificat de posada en marxa de la instal·lació elèctrica.
 • Certificat d’aprovació dels elements, materials o instal·lacions utilitzats en l’obra, expedit per l’empresa instal·ladora.
 • Certificats de compliment de l’ordenança municipal sobre sorolls i vibracions.
 • Certificat de notificació als treballadors o als seus representants que han sol·licitat permís per a començar a treballar.
 • Formulari d’autoliquidació de les taxes i/o impostos aplicables.
 • Informes o certificats emesos per tècnics competents que acreditin el compliment de les normes a observar en el desenvolupament de l’activitat.
 • Contracte vigent per al manteniment dels equips d’extinció d’incendis.
 • Assegurança de responsabilitat civil vigent o un altre segur equivalent.

Informe d’activitats

En els casos en els quals no es requereixi una proposta d’enginyeria, s’haurà de presentar una memòria o descripció suficient de l’activitat proposada, incloent una descripció de l’activitat i dels treballs, en el seu cas. S’ha d’indicar la ubicació de l’activitat, mostrant la posició del local en l’edifici, els accessos i les connexions a aquests, la maquinària i les instal·lacions fixes del local i de l’activitat amb les seves característiques tècniques i, si la naturalesa de l’activitat el justifica, les instal·lacions sanitàries, els equips higiènics i el seu impacte en el medi ambient.

En aquesta última part, la memòria haurà d’incloure la descripció dels tipus, quantitats i composició dels residus produïts, els abocaments, les emissions de contaminants en totes les seves formes, incloent sorolls i vibracions, la gestió prevista per a aquests, el risc d’incendi i altres riscos de l’activitat, l’estudi i proposta de mesures preventives, correctores i d’autocontrol previstes, així com les tècniques de restauració del mitjà afectat i el programa de seguiment de la zona restaurada en cas de desmantellament de les instal·lacions i cessament de l’activitat.

Competència de les Comunitats Autònomes

La Constitució espanyola estableix que les Comunitats Autònomes poden assumir competències en «ordenació del territori, urbanisme i habitatge». En conseqüència, el planejament urbanístic i de l’habitatge, així com l’ordenació del territori, són competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.

En conseqüència, la regulació de la declaració de competència i de la comunicació prèvia queda fora de la legislació específica en la normativa urbanística de les diferents Comunitats Autònomes, segons la matèria.

Les principals normatives de les Comunitats Autònomes sobre la declaració responsable i la notificació prèvia són les següents:

 • Aragó (art. 227-229 ,Decret-Legislatiu 1/2014, de 8 de juliol).
 • Balears (art. 145, art. 148, art. 153 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, C.A. Balears (Urbanisme)).
 • Canàries (art. 332 i art. 349 i art. 350 de la Llei 4/2017, de 13 de juliol, Canària (Sòls i Espais Naturals Protegits)).
 • Cantàbria (apt. 2 in fini de l’Art. 190 de la Llei 2/2001 de 25 de Jun C.A. Cantàbria (Ordenació Territorial i Règim Urbanístic del Sòl)).
 • Castella-la Manxa (Article 157-159, Decret legislatiu 1/2010 de 18/05/2010).
 • Castella i Lleó (Llei 5/1999, de 8 d’abril, C.A. (Urbanisme)-105 quater de la Llei 5/1999, de 8 d’abril, C.A. Castella i Lleó (Urbanisme).
 • Catalunya (art. 187 bis a art. 187 ter del DLEG. 1/2010 de 3 agost C.A. Catalunya (TR. de la llei d’urbanisme)).
 • Extremadura (apt. 5 de l’article 27, Llei 15/2001 de 14 de desembre).
 • Galícia (art. 142, art. 146, Llei 2/2016, de 10 de febrer).
 • Madrid (art. 156, Llei 9/2001, de 17 de juliol).
 • Navarra (art. 192 i art. 195, DF. Legislatiu 1/2017 de 26 de Jul C.A. Navarra (TR. de la Llei foral d’Ordenació del Territori i Urbanisme)).
 • País Basc (Carta d’apt. 1 de l’art. 206, Llei 2/2006, de 30 de juny).
 • Múrcia (art. 264-266, Llei 13/2015, de 30 de març).
 • València (art. 214 a art. 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana).