Tramitar llicències activitat

Quant costa una llicència d’obertura d’activitat. Guia de preus 2021

Obrir un nou negoci sempre és emocionant, però cal passar per una sèrie de tràmits que poden ser complicats. Un d’aquests tràmits és l’obertura i concessió de la llicència del negoci per al qual es necessita un projecte. La pregunta que sol sorgir és: quant costa un projecte tècnic per a una llicència d’obertura? A Avanti t’ho expliquem a continuació.

Com ja sap, per a obrir un negoci és necessari obtenir una llicència d’obertura. Per a això, és necessari obtenir un projecte tècnic sobre la institució. L’objectiu d’aquest document és certificar que la disposició del local és adequada per a la mena d’activitat que es pretén desenvolupar.

Aquest tipus de projecte ha de ser realitzat per professionals qualificats, sovint arquitectes certificats. No obstant això, és important recordar que la inversió no acaba amb el projecte: Sovint és necessari adaptar les instal·lacions i invertir en la renovació dels locals, sense oblidar el pagament de les taxes municipals corresponents.

Preus de llicències d’activitat

Tipus de llicència d’activitatPreu (200 m²)
Projecte tècnic per a llicència d’activitat1.400 €
Llicència per a activitat innòcua800 €
Llicència per a activitat qualificada2.000 €
Projecte d’obra per a condicionament de local comercial500 €
Reforma de local comercial abans d’obertura80.000 €

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Informació útil

precio tramitar licencias de actividad comercial
Per als locals de menys de 300 metres quadrats, la llei permet a les empreses operar presentant una declaració responsable, que substitueix a la llicència d’activitat, mentre que el procediment el resol l’ajuntament per a agilitar els tràmits administratius. L’empresari ha d’haver elaborat prèviament un projecte tècnic de l’activitat i es compromet a estar en possessió de la corresponent llicència d’obertura.

Tipus de llicències d’activitat comercial

Llicències per a activitats innòcues

Les activitats innòcues són les que no generen impactes negatius. És a dir, activitats que no posen en perill la salut o la seguretat de les persones i que no tenen impacte en el medi ambient. Aquest tipus de llicència és més ràpida i fàcil de tramitar perquè normalment es pot fer a través d’una declaració responsable. Aquesta categoria inclou activitats com a petites empreses o oficines, per posar dos exemples.

Llicències d’explotació qualificades

Aquesta secció inclou les activitats que constitueixen una molèstia, són perilloses o poden considerar-se nocives o insalubres. Es tracta d’activitats que requereixen una sèrie de requisits excepcionals per al seu funcionament, com a higiene especial, extracció de fums, seguretat o aïllament. Alguns exemples són els bars, els clubs nocturns, els establiments de restauració, els hotels o els processadors d’aliments.

Transferència de llicències comercials

Amb el temps, els locals poden canviar de negoci o de propietari. En el primer cas, haurà de sol·licitar una nova llicència comercial, ja que el local haurà d’adaptar-se a les necessitats del nou negoci. Si només canvia el propietari, és important que el nou propietari sigui el titular de la llicència perquè només hagi d’informar l’ajuntament.

Assessorament abans de tramitar la seva llicència comercial

Demana consell a un enginyer sobre l’elecció de les instal·lacions

No tots els locals són adequats per a totes les empreses, per la qual cosa és important que busqui l’assessorament d’un enginyer amb experiència a l’hora de triar un immoble. Ells podran dir-li si és adequat o es pot adaptar al negoci que vol desenvolupar. Això és especialment important per a les empreses qualificades.

Asseguri’s que és possible condicionar el local d’acord amb la normativa

La normativa pot ser molt estricta en alguns aspectes. Per exemple, si un espai no té una sortida d’emergència, mai serà possible muntar un restaurant amb una capacitat determinada. O si no es pot instal·lar una sortida de fums d’acord amb la normativa.

Abans de decidir-se per un espai, familiaritzi’s amb els requisits de l’ordenança i el codi municipal i vegi si l’espai pot adaptar-se per a complir-los.

Comprovi si el local té una llicència comercial vàlida

Si ja té una llicència i no té intenció de canviar de negoci, n’hi ha prou amb notificar-ho a l’ajuntament presentant una declaració responsable de canvi de titularitat. Si té intenció de canviar l’ús de la propietat, ha d’obtenir una nova llicència per a l’activitat que es realitzarà.

Sol·licitar el permís de construcció corresponent

Encara que moltes llicències de locals es tramiten a través del procés de declaració de competència, depenent de la naturalesa del treball que es vagi a realitzar en el local, és possible que hagi de sol·licitar la llicència corresponent. Si les obres són millores menors i no canvien l’ús dels locals, poden dur-se a terme mitjançant un permís d’obres menors o una notificació prèvia.

No obstant això, si les obres es refereixen a la distribució interna, hi ha un canvi d’ús o els locals estan protegits, haurà de sol·licitar un tipus de llicència diferent, cosa que significa que haurà de completar i presentar un disseny d’enginyeria per un professional acreditat.

Preguntes freqüents sobre les llicències d’activitat

Quan es necessita una llicència comercial?

Sempre es requereix una llicència si el local s’utilitzarà per a qualsevol mena d’activitat. Es tracta de garantir que la propietat compleix la normativa general i les condicions específiques que s’apliquen a aquesta mena d’activitat.

Quan s’ha de sol·licitar una llicència comercial?

La sol·licitud ha de fer-se abans que comenci l’activitat. No obstant això, avui dia no és necessari esperar el permís abans d’iniciar el negoci. En molts casos, és possible aplicar la figura de la declaració responsable, per la qual el propietari es compromet a complir totes les disposicions de l’ordenança. Els tècnics municipals comprovaran posteriorment que així és.

Quins documents són necessaris per a sol·licitar una llicència d’activitat?

Depèn de si l’activitat és inofensiva o classificada. Si és inofensiu, només haurà de presentar el formulari corresponent amb els plans de la propietat i la seva subdivisió, així com el contracte o l’escriptura de la propietat, la documentació de la propietat i el comprovant de pagament dels impostos.

En el cas d’una activitat classificada, haurà de presentar-se també un pla d’enginyeria de l’activitat corresponent, elaborat per un professional qualificat.

Quant costa tramitar una llicència d’activitat?

Això depèn de la complexitat del projecte, de la mena de llicència i del municipi. Si es tracta d’una activitat senzilla, l’import pot ser de 400 euros, amb un projecte tècnic pot ascendir a 1.000 euros.

Requisits que ha de complir un establiment per a obtenir una llicència comercial

Compliment de la normativa urbanística

Les ordenances municipals, especialment en les grans ciutats o en relació amb les zones protegides, poden ser molt estrictes. Per exemple, poden restringir la concessió de llicències per a activitats classificades o prohibir determinats tipus d’activitats en edificis protegits. També poden exigir-li que compleixi una sèrie de requisits relacionats amb l’estètica o les mesures de seguretat, per citar alguns.

És important tenir això en compte i estar molt ben informat del que diu la normativa municipal sobre l’activitat que es vol obrir per a evitar problemes. L’incompliment també pot donar lloc a la suspensió de l’activitat.

Conegui les normes de seguretat i contra incendis

Aquests són punts essencials que no han de ser ignorats. Si s’ha emès un dictamen responsable i es detecten deficiències en aquests àmbits durant una inspecció de l’obra, hauran d’esmenar-se en un termini breu. En cas de deficiències greus, l’establiment també pot ser tancat fins que es corregeixin les deficiències. Això inclou qüestions com les sortides d’emergència en establiments com a restaurants o clubs nocturns, les mesures de seguretat contra incendis en les cuines o els plans d’evacuació.

Compliment dels requisits d’il·luminació, ventilació, insonorització, higiene i seguretat

Són qüestions bàsiques però importants. Per als establiments d’hostaleria, per exemple, l’extracció de fums ha de complir uns certs requisits, com a conductes d’extracció per sobre del sostre de l’edifici. En els gimnasos o instal·lacions com els balnearis, tant la ventilació com el sanejament són essencials.

I en els locals d’oci, pubs o discoteques situats en zones urbanes, els codis municipals exigeixen un nivell adequat d’insonorització per a evitar molèsties als veïns.

Complir la llei d’accessibilitat dels locals

Les normes d’accessibilitat són estrictes i han de complir-se. Per tant, cap instal·lació accessible al públic ha de tenir barreres arquitectòniques. Ha d’haver-hi rampes o equips adequats, com salvaescales, per a accedir a ells. Però l’interior dels locals també ha de ser accessible, com en l’exigència de disposar de banys per a persones amb mobilitat reduïda en determinats casos.

Compliment de les normes mediambientals

Aquestes es refereixen principalment a dos aspectes. D’una banda, el soroll, segons el qual les activitats que requereixen un determinat nivell de decibels per al seu funcionament han d’estar adequadament aïllades.

D’altra banda, la gestió dels residus, especialment per a les activitats que generen residus que han de ser tractats d’una manera determinada, com unes certes activitats industrials o les relacionades amb l’assistència mèdica.

Passos per a obtenir una llicència d’activitat

  • El primer pas és elaborar el projecte d’activitat tècnica en funció de l’ús previst del local. Per a això, és aconsellable contactar amb professionals especialitzats en aquest camp.
  • Una vegada redactat el projecte, és necessari obtenir l’aprovació del col·legi oficial corresponent abans d’iniciar les obres d’adaptació del local.
  • Cada llicència d’activitat comporta el pagament d’unes taxes, que poden variar d’un municipi a un altre i depenen també de les característiques del local i de la mena d’activitat que es vagi a desenvolupar.
  • Una vegada pagades les taxes, pot presentar la declaració de responsabilitat i la sol·licitud de llicència. Tanmateix, és important tenir en compte que això no significa que es concedeixi la llicència o que funcioni el silenci administratiu.
  • Transcorregut un temps, un enginyer de la ciutat visitarà el lloc i verificarà que és conforme. Si troba una deficiència, és obligatori arreglar-la, i si és molt greu, es pot arribar a paralitzar l’activitat. Una vegada comprovat tot, s’expedeix la llicència.

Diferències entre una llicència d’obertura i una llicència d’activitat

La llicència d’activitat o d’instal·lació és el permís inicial que atorga l’Ajuntament per a exercir una activitat concreta sobre la base d’un pla d’enginyeria i una altra documentació exigida al sol·licitant. Els procediments i requisits per a la seva obtenció depenen de la mena d’activitat que es vagi a realitzar. Per a obtenir-la, és imprescindible presentar un pla de negoci.

El següent pas és la llicència d’obertura, que certifica que el local compleix els requisits necessaris per a iniciar l’activitat.

No obstant això, en molts casos, les dues llicències van de la mà i es realitzen en un únic procediment. És important tenir en compte que algunes activitats estan exemptes d’aquest procés, com les activitats artesanals que es realitzen en l’habitatge, sempre que la venda no es realitzi en ella i no causi molèsties als veïns.