Teulades

Quant costa construir una teulada? Guia de preus 2021

El sostre és una de les parts fonamentals de qualsevol propietat. Aconseguir una teulada de bona qualitat requereix una certa inversió, però el cost pot variar en funció de diferents aspectes, com la dificultat de la instal·lació o la qualitat dels materials. En aquesta guia de preus d´Avanti li dirà quant costa construir una teulada, i cobrirem els tipus i materials més comuns.

Continua llegint si vols saber quant costa instal·lar una teulada. Parlarem de teulades de pissarra, de teules, de fusta, etc.

Preus de teulades

Tipus de treballPreu (100 m²)Característiques
Instalar tejado de madera7.500 €Teulada de dos aiguavessos
Instal·lar teulada de teules11.000 €Teulada a tres aigües
Instal·lar teulada de pissarra10.000 €Teulada de dos aiguavessos
Impermeabilitzar teulada4.000 €
Retejar teulada5.500 €Teulada de dos aiguavessos
Canviar teulada de teules per panells sandvitx6.500 €Tejado a dos aguas
Netejar teulada300 €Teulada de teula ceràmica

Aquests preus són orientatius i poden variar en funció de diversos factors segons la mena de treball.

Quins tipus de teulades hi ha?

Segons el material

La teulada sol ser de teules (de terracota, ceràmica, formigó, asfalt o pissarra). Un altre tipus de teulada més senzilla és el de xapa galvanitzada o emplafonis sandvitx, que sol utilitzar-se per a garatges, porxos o edificis industrials.

Una teulada de teules ceràmiques corbes costa entre 90 i 100 euros/m², tot inclòs (incloent el pendent, el panell ceràmic, la capa de morter i la mà d’obra); amb teules de pissarra el cost seria d’entre 105 i 120 euros/m², depenent de la mena de pissarra. Un sostre d’alumini o de panell sandvitx costa uns 40 euros/m² (incloent materials i mà d’obra).

En funció del pendent

Les teulades més senzilles són els d’un sol vessant amb un sol hastial, que s’utilitzen principalment en edificis com a porxos o garatges. Les teulades de dos aiguavessos són els més comuns i tenen dos hastiales que faciliten el pas de l’aigua. Altres opcions són les de tres o quatre aigües, que drenen encara millor la pluja.

Per a una teulada amb una inclinació de 30° i teules corbes, la diferència de preu seria d’uns 90 €/m² per a una teulada de dos aiguavessos i de 120 €/m² per a una teulada triple o 140 €/m² per a una teulada de dos aiguavessos.

Depenent de la seva estructura de suport

Sosté la teulada i consta de bigues i lloses que suporten l’aïllament i el revestiment exterior. Una estructura de fusta massissa pot costar uns 60 €/m², amb l’avantatge de poder romandre oberta.

Les estructures metàl·liques s’utilitzen sovint en la construcció d’habitatges, però també en edificis per a altres fins, inclosa la indústria. El preu comença en uns 50 euros/m², però pot augmentar més del 50% en el cas dels recintes grans.

La tercera alternativa són les estructures de formigó, amb un preu mitjà d’uns 50 euros/m², depenent de si les lloses de suport són de ceràmica o de formigó.

Segons el sistema d’aïllament i impermeabilització

Els sistemes poden ser molt diferents. Un dels materials impermeabilizantes més comuns és el poliuretà líquid, que és fàcil d’aplicar i forma una capa molt sòlida. A més d’aquest material, també s’utilitzen membranes de EPDM (molt resistents i elàstiques) o feltres per a teulades. Sovint s’utilitzen planxes de fibra de vidre o poliestirè com a aïllant.

El cost de la col·locació de làmines d’asfalt pot variar entre 10 i 20 euros/m², mentre que el cost de les làmines d’impermeabilització és d’uns 10 a 20 euros/m². L’aïllament tèrmic pot costar entre 10 i 12 euros/m².

Informació útil

presupuesto instalacion de tejados
El cost dels treballs que es poden realitzar en una teulada pot variar considerablement. Si només es tracta de reparar una fugida, el pressupost no superarà els 250 euros. Si cal refer la teulada, el preu pot ascendir a uns 8.500 € si es tracta d’una teulada inclinada de 120 m² i s’utilitza una teula de qualitat. Un sostre nou de la mateixa grandària pot costar fins a 15.000 euros.

Quant costen els treballs de teulada?

Quan es tracta de treballs de teulada, el seu pressupost pot variar considerablement en funció d’alguns factors clau:

 • Mà d’obra i instal·lació: De mitjana, el preu de la mà d’obra oscil·la entre els 20 i els 25 euros, però pot variar en funció de la mena d’enrajolat, ja que el sistema d’instal·lació i, per tant, la complexitat de la mateixa poden variar. Els professionals, per part seva, poden cobrar una taxa de desplaçament per reparacions o petits treballs, que també pot arribar als 20 euros.
 • Materials: Tant si es tracta d’una simple substitució de la teulada com d’una renovació de l’estructura del mateix o d’una millora de l’aïllament, la qualitat dels materials és crucial per al pressupost. Els sobrecostos varien molt, però poden arribar al 20-30%.
 • Facilitat d’accés: Aquest és un altre factor important a l’hora de calcular el seu pressupost. Si els treballs en la teulada requereixen l’ús de grues o bastides, el cost pot augmentar considerablement. El simple lloguer d’un camió amb plataforma elevadora pot costar uns 200 euros al dia.
 • Costos de projectes i llicències: els petits treballs, com la reparació de fugides o la substitució de rajoles trencades, no requereixen projectes ni llicències. No obstant això, estan destinats a obres de gran envergadura, com la construcció d’una nova teulada o la introducció de reformes estructurals. L’arquitecte cobra un percentatge del PEM (pressupost d’execució de materials), de mitjana un 7%. Els permisos de construcció i el ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) poden suposar al voltant del 6% del PEM (pressupost d’execució material).

Renovació de la teulada

La construcció d’una nova teulada requereix diversos treballs. En general, per a una teulada d’uns 100 m² de teules ceràmiques corbes amb una inclinació del 30%, els costos serien els següents:

 • Retirada de la teulada vella: la retirada de les teules velles costa uns 1.100 euros si es fa a mà. Si calgués demolir també una vella estructura de fusta, es necessitarien 2.100 euros més.
 • Instal·lació de l’estructura de suport: En el cas d’una construcció metàl·lica lleugera feta de perfils d’acer, els costos són d’aproximadament 3.000 euros. En el cas de les peces prefabricades de formigó, els costos rondarien els 4.000 euros i en el cas de la fusta massissa, uns 60.000 euros.
 • Capa d’aïllament i impermeabilització: el preu també pot variar en funció del sistema. Si utilitzes subtiles i un material aïllant com el poliestirè expandit o la llana mineral, el pressupost per a aquesta partida serà d’almenys 1.500 euros.
 • Instal·lació de la teulada: A causa de la mena de teules, aquesta partida pot variar considerablement. Utilitzar teules de ceràmica pot costar una mitjana de 2.000 euros, mentre que si s’opta per una teulada de pissarra, el cost pot superar els 3.000 euros.
 • Retirada d’enderrocs: el cost depèn del volum, aproximadament 17 euros/m³.
 • Bastides: llogar una bastida tubular durant 15 dies fins a una altura de 10 metres costa uns 500 euros. A més, cal pagar la llicència d’ús de la via pública, l’import de la qual depèn del municipi.

Reforma i reparació de teulades

Els treballs en les teulades existents poden ser de diferents tipus i grandàries. El cost també pot variar.

 • Reparació de goteres en la teulada: el preu dels treballs depèn en gran manera de la magnitud de les goteres i de la mena de teulada. En el cas d’una teulada de llanda, el preu mitjà pot rondar els 100 euros; si es tracta d’una teulada de teules, puja a uns 250 euros si es tracta d’un problema d’aïllament.
 • Impermeabilització de cobertes: en aquest cas el preu depèn del sistema triat. Pot variar entre 15 i 50 euros/m², depenent de si s’utilitza pintura impermeabilizant, làmina asfàltica o poliuretà, entre altres. El tipus de sostre també pot influir en el preu.
 • Substitució de rajoles trencades: el cost depèn de la mena de rajoles, de mitjana el preu és d’uns 70 €/m².
 • reteulada: el cost de l’obra també pot variar considerablement en funció de la mena de teules. De mitjana, el cost oscil·la entre 50 i 70 euros/m². Si cal substituir les cintres o els entramats, el pressupost pot ascendir a 120 euros/m².

Què ha de tenir en compte si vol canviar la teulada de la seva casa

Projecte i llicències necessàries

La seva necessitat o no depèn de la mena de treball que es vagi a realitzar en la teulada. Si vol substituir unes quantes rajoles trencades, no necessita sol·licitar una llicència. No obstant això, si vol dur a terme una modificació important, és possible que hagi de sol·licitar una llicència d’obres (això pot considerar-se una modificació estructural) o presentar una notificació informada. Cada autoritat local té la seva pròpia normativa, per la qual cosa és aconsellable consultar-la abans de fer els treballs.

No obstant això, si es renovarà tota la teulada, haurà de comptar amb un pla tècnic elaborat per un arquitecte. L’ajuntament li exigirà que comprovi que es respecten les mesures de seguretat i la normativa local i que la nova coberta no altera el volum de l’edifici.

Clima de la regió

Això té un impacte crucial en dos aspectes completament diferents. La primera és la importància de triar una bona època de l’any per a fer treballs en la teulada o perquè el tornin a ensostrar. Especialment si el treball es realitzarà durant un llarg període de temps, és aconsellable triar mesos en què el risc de pluja sigui menor.

El segon aspecte es refereix a la mena de sostre i al material. A les regions amb condicions climàtiques desfavorables, cal tenir en compte el grau d’aïllament de la teulada (segons les normes tècniques de construcció) i triar teules especialment resistents a la humitat i les gelades.

Inclinació de la teulada

Això pot dependre de dues qüestions bàsiques. En primer lloc, la Normativa Tècnica de l’Edificació (RTE) especifica que la coberta ha de tenir una inclinació adequada a l’element de coberta, amb un pendent d’entre l’1% i el 5% per a cobertes planes, entre l’1% i el 15% per a cobertes planes amb làmines autoportants, i entre el 5% i el 60% per a cobertes inclinades.

L’altre aspecte clau és el que especifiquen les ordenances municipals quant a l’estètica dels edificis. En aquest sentit, cada municipi pot establir determinades normes, ja sigui de manera general o per zones. Per això és aconsellable comprovar-ho abans de fer qualsevol treball en les teulades.

Pes del sostre

Quan es construirà una nova coberta, és important tenir en compte la resistència de l’estructura de l’edifici, ja que les càrregues poden veure’s alterades de manera significativa. S’ha de realitzar un estudi exhaustiu per a confirmar si l’estructura pot suportar fàcilment la nova teulada, si la nova teulada tindrà un major pes degut a l’ús de materials o teules diferents a les de la teulada antiga.

Si aquesta anàlisi mostra que l’estructura no pot suportar el pes de la nova coberta, han de prendre’s mesures correctives per a proporcionar el reforç estructural necessari. Això pot fer-se mitjançant el pretesat per a corregir les tensions distribuïdes en l’estructura, o mitjançant la instal·lació de solucions com a bigues o pilotis. El cost depèn dels requisits específics, però pot ascendir a 600 euros.

Preguntes freqüents als professionals de la construcció de teulades

Quina és la diferència entre una coberta i una teulada?

Una teulada és l’estructura que serveix d’acabat superior d’un edifici. La seva finalitat és protegir de les inclemències del temps i actuar com a aïllant tèrmic i acústic. Pot estar feta de diferents materials, ser accessible o inaccessible, i tenir diferents formes i pendents.

Encara que sovint es confon el terme i es generalitza el seu significat, una teulada és una coberta, però amb la distinció de tenir un revestiment exterior en forma de teules.

Què cal comprovar en la teulada si es vol instal·lar un sistema de panells solars?

Cada panell solar té un pes d’entre 10 i 25 kg. El primer que cal analitzar és si el sostre pot suportar aquest pes o no. Si no és així, cal introduir algun tipus de reforç o canviar la posició dels panells.

Altres dues qüestions són l’orientació i el pendent. Totes dues coses són importants per a obtenir la màxima eficiència dels panells. Si el sostre no té les característiques adequades, els panells es col·loquen en estructures per a corregir aquesta circumstància. En aquest cas, a més del pes del panell i de l’estructura, cal afegir el pes del llast necessari per a evitar que el vent mogui la instal·lació, que pot variar entre 20 kg i 50 kg/m².

Quan és millor treballar en la teulada?

Sempre cal triar les èpoques de l’any en què les condicions meteorològiques són menys desfavorables. En particular, és millor evitar els mesos en què hi ha major risc de pluja o calor intensa (això pot afectar l’aplicació d’uns certs segelladors o pintures).

D’altra banda, quan es treballi en la teulada durant un llarg període de temps, sempre és aconsellable triar hores o períodes en els quals l’edifici no estigui ocupat per a evitar sorolls o alteracions de la temperatura i també per raons de seguretat.

Quin és el millor tipus de rajola per a les zones plujoses?

En climes especialment durs, és important triar les teules adequades. És millor optar pels que ofereixen un major grau d’impermeabilitat i també de resistència a les gelades. En aquest sentit, les teules d’asfalt i especialment les de pissarra són les millors per la seva gran durabilitat.

Quin tipus de manteniment necessiten les teulades?

Totes les teulades requereixen un manteniment mínim. És aconsellable revisar-ho a intervals regulars per a assegurar-se que està net i que no s’han acumulat residus. També és important comprovar l’estat de les rajoles i substituir immediatament les que estiguin trencades o danyades. A més, també ha de revisar les teules del carener, els bressols, les juntes i qualsevol altre element que connecti les diferents parts de la teulada, així com les golfes, les xemeneies o els desguassos, ja que solen ser susceptibles de sofrir fugides i filtracions.